آدرس:
تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید حبیب ا…، خیابان شهید قاسمی، کوچه تیموری، پلاک2، واحد 10

کد پستی: 1459993623

تلفن:
66028964-5 21 98+
66083015-6 21 98+
فکس:
66083360 21 98+
موبایل:
0014800 910 98+